REGULAMIN SKLEPU DALMIERZ.PL

I Wstęp 

1.  INFOPOMIAR Usługi informatyczne i geodezyjne mgr Hubert Soluch ul. Kotarbińskiego 4/51 Radom 26-600 NIP 796-242-58-06, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.dalmierz.com („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest INFOPOMIAR Usługi informatyczne i geodezyjne mgr Hubert Soluch ul. Kotarbińskiego 4/51 Radom 26-600 NIP 796-242-58-06

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów. 

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. 

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów. 

 

II Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów 

1. Właściciel serwisu Dalmierz.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie. 

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a właścicielem serwisu Dalmierz.pl 

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 

5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Właściciel serwisu Dalmierz.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji serwis dalmierz.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. 

7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: 

a)  Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; b)  Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; 

c)  Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji 

handlowej; 

d)  Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 

Administratora Sklepu; 

e)  Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego. 

III Zawarcie umowy sprzedaży:
1.   Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
b) telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: 48 386 83 74
c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: biuro@dalmierz.pl

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji). 

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego. 

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości oraz rozmiaru, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Wyślij Zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną właścicielowi serwisu Dalmierz.pl, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem. 

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta oraz Sklepu Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. 

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz właścicielem serwisu Dalmierz.pl umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. 

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym. 

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

IV Dostawa i odbiór Towarów 

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej.

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Pocztex Ekspres.

V Ceny i metody płatności 

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. 

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru: 

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy 

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem przelewu internetowego. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek właściciela serwisu Dalmierz.pl w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, 

4. Serwis dalmierz.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 

 

VI. Reklamacje Towarów 

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Dalmierz.pl odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

2. Właściciel serwisu Dalmierz.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. 

5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Internetowy dalmierz.pl Ul. Zbrowskiego 118/3 26-615 Radom, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep dalmierz.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. 

6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: 

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo 

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

VII Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej. 

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy dalmierz.pl ul. Zbrowskiego 118/3 26-615 Radom

4. Konsument odsyła Towar na własny koszt, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy dalmierz.pl ul. Zbrowskiego 118/3 26-615 Radom niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

7. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna 

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: 

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie, 

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów 

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej. 

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące: a) Dostęp do sieci Internet, 

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari lub podobne), 

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej. 

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (biuro@dalmierz.pl). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. 

5. Dalmierz.pl informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. 

IX Zapisy końcowe 

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez właściciela serwisu Dalmierz.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów. 

5. Właściciel serwisu dalmierz.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej. 

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.