Regulamin Sklepu Internetowego

 

Sklep internetowy Dalmierz.pl , działający pod adresem www.dalmierz.pl , prowadzony jest przez,
INFOPOMIAR Hubert Soluch ul. Lubelska 52a, 26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=b94b23a7-0c2c-4d6c-8413-5f22c7a995c8&archival=False


 


Definicje

 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – oznacza osobę fizyczną spełniającą kryteria wskazane w art.22[1] Kodeksu   Cywilnego –  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dalmierz.

5. Sklep internetowy Dalmierz – serwis internetowy dostępny pod www.infopomiar.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

6.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy jest SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR", zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://dalmierz.pl/
 
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3.Sklep internetowy, działający pod www.dalmierz.pl , prowadzony jest przez SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR"

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       IE wersja 8 lub nowsza,

b)       FireFox wersja 3 lub nowsza,

c)       Opera wersja 9 lub nowsza,

d)       Chrome wersja 10 lub nowsza,

e)       Safari z wymaganą obsługą Javascript, które mają zainstalowane najnowsze wersje JAVA(minimum wersja 8) i FLASH(minimum 11.2.202.425),

f)        na ekranach o rozdzielczości poziomej od 1024px

 
1.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR" zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dalmierz.pl/
 regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego https://dalmierz.pl/ jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. Firma SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR"  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR".

2.5. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR".

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy
niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej polityce prywatności.

2.7. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.infopomiar.pl , oraz dokonać wyboru Towaru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie Sklepu komunikaty oraz informacje.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ” –na stronie z podsumowaniem zamówienia - Klient sklepu ma możliwość zmiany wybranego towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku Zmień i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty „

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR" sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia , która zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 
Dostawa

 

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską ( INPOST PACZKOMATY , DHL ) lub możliwość osobistego odbioru.
 
Koszty dostawy wynoszą:
  
Od 20,00 zł przy opcji wpłata na konto – firma DHL

Od 15,00 zł przy opcji wpłata na konto – Paczkomaty INPOST

Od 27,00 zł przy opcji za pobraniem – firma DHL

0,00 zł przy opcji odbiór osobisty

Od 20,00 zł przy opcji wpłata na konto Kurier Przelewy24.pl- W przypadku wybrania płatności on-line zostanie doliczona prowizja w wysokości 2 % wartości zamówienia.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:

Firma kurierska: DHL - czas dostawy 1-3 dni robocze
Firma kurierska: InPost - czas dostawy 1-3 dni robocze

4.4. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.infopomiar.pl . Można go również pobrać i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

 
Ceny i metody płatności

 

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2. Klient może dokonać zapłaty ceny :

a) przelewem na numer konta bankowego

BRE Bank mBank

mBank 24 1140 2004 0000 3102 7601 7359

INFOPOMIAR Hubert Soluch ul. Lubelska 52a, 26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 
b) płatnością w systemie Przelewy24.pl

c) gotówka w siedzibie firmy

d) płatność za pobraniem

 
Prawo odstąpienia od umowy

 

6.1 Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia , w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo-Konsument w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa ( Konsumenta ) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :

 
INFOPOMIAR Hubert Soluch ul. Lubelska 52a, 26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 

e-mail: biuro@dalmierz.pl

Telefon: 48 62 99 666

 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.2.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
Adresat

INFOPOMIAR Hubert Soluch
ul. Lubelska 52a,
26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 


e-mail: biuro@dalmierz.pl

Telefon: 48 62 99 666


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Podpis konsumenta ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

FORMULARZ W WERSJI PDF

6.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- umowy zawartej na aukcji publicznej.

 
Skutki odstąpienia od umowy

 

7.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod następujący adres :


INFOPOMIAR Hubert Soluch
ul. Lubelska 52a,
26-603 Radom


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”

7.2.Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:

„Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: paczki od 1kg do 30 kg - PLN 20,00 -27,00 zł brutto (cena uzależniona od wagi produktu i wymiarów produktu );

lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy:

„Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około paczki powyżej 30kg - PLN od 40-190 zł brutto .”;(cena uzależniona od wagi produktu i wymiarów produktu );

c) Zgodnie natomiast z art.34 ust.4 ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR" jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym  w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.

8.2.. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo , lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować

· Na piśmie na adres :

INFOPOMIAR Hubert Soluch
ul. Lubelska 52a,
26-603 Radom


·  Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :

biuro@dalmierz.pl


W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.3. SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR" nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty –szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8.4. Sprzedawca (SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR") nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi między przedsiębiorcami).

 
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 
9.1. SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać na adres:


INFOPOMIAR Hubert Soluch
ul. Lubelska 52a,
26-603 Radom
NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 


 

, lub mailowo pod adres biuro@dalmierz.pl

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

10.1 Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

• Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

• Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim
inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

• Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 
Postanowienia końcowe
 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INFOPOMIAR Hubert Soluch, a Klientem jest konsumentem , zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INFOPOMIAR Hubert Soluch, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.